2011-11-29 09:42:47

Refundacja opieki nad dzieckiem lub osobą zależną


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem -Art. 61 ustawy

1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 tj. bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje na okres do 6 miesięcy.

3. W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

4. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

5. Na zasadach określonych w ust. 1–4 może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 29.11.2011 08:42
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 11:18
Liczba wyświetleń: 3840

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Refundacja opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 29.11.2011 08:45 Grzegorz Rudziński
2 Refundacja opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 29.11.2011 08:42 Grzegorz Rudziński