2011-12-01 13:02:35

Infromacje ogólne


Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721).


Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

 

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane    

osoby niepełnosprawnych zarejestrowanych jako

bezrobotne

poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

źródło finansowania

Fundusz Pracy

Fundusz PFRON

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

 1. szkoleń;
 2. stażu;
 3. prac interwencyjnych;
 4. przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. badań lekarskich lub psychologicznych,;
 6. zwrotu kosztów, przejazdu, zakwaterowania o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4  oraz art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
 7. studiów podyplomowych.


Na podstawie Uchwały  nr IX/96/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27.06.2011 r. PUP Braniewo realizuje zadania:

 1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym:
  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w ustawie.
 2. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska dla osoby niepełnosprawnej.
 3. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 4. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie przez osobę niepełnosprawna działalności gospodarczej.
 5. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 6. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.
 7. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - art. 38, 40, 41 ustawy o rehabilitacji (...).


Stan prawny na dzień 30.09.2011 r.
(CAZ.EP)

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 01.12.2011 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2011 08:02
Liczba wyświetleń: 4023

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Infromacje ogólne 07.12.2011 14:03 Grzegorz Rudziński
2 Infromacje ogólne 07.12.2011 13:41 Grzegorz Rudziński
3 Infromacje ogólne 07.12.2011 11:43 Grzegorz Rudziński
4 Infromacje ogólne 07.12.2011 11:41 Grzegorz Rudziński
5 Infromacje ogólne 01.12.2011 12:02 Grzegorz Rudziński