2011-12-07 12:44:26

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej


Podstawa prawna:

art. 12a USTAWY z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dz. U. rok 2007 nr 194 poz. 1403_@POCZ@__@KON@_
_@POCZ@

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po złożeniu wniosku na:

1) podjęcie po raz pierwszy działalności:

a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

3) ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej,

do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.


Wniosek składa się do PUP właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

Rozpatrując wniosek, bierze się pod uwagę:

1)    przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;

2)    popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;

3)    kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;

4)    uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;

5)    wysokość środków własnych wnioskodawcy;

6)    wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zobowiązanie starosty do:

a) wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy;


Zobowiązanie wnioskodawcy do:

a) przeznaczenia środków na cel określony w umowie,

b) prowadzenia działalności, lub członkostwo w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,

d) umożliwienia wykonania kontroli prawidłowości realizacji warunków umowy,

e) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,

g) zwrotu otrzymanych środków oraz  odsetek od środków, od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków - w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

_@POCZ@__@KON@_Środki mogą być przyznawane jako pomoc de minimis:

  1. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
  2. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo
  3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

Wnioskodawca korzystający z pomocy na podstawie umowy zawartej ze starostą jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.


Stan prawny na dzień 30.09.2011 r.
(CAZ.EP)

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 07.12.2011 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2011 10:09
Liczba wyświetleń: 4287

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ŚRODKI PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 08.12.2011 09:28 Grzegorz Rudziński
2 Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 08.12.2011 08:11 Grzegorz Rudziński
3 Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 08.12.2011 08:10 Grzegorz Rudziński
4 ŚRODKI PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 07.12.2011 11:53 Grzegorz Rudziński
5 ŚRODKI PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 07.12.2011 11:44 Grzegorz Rudziński