2011-12-07 15:03:12

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy


Podstawa prawna:

art. 26e. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2011. Nr 62 poz.317)

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Warunkiem zwrotu kosztów, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.


Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

 1. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 2. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 3. koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 5. wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Pracodawca jest pisemnie informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia  otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez  radę powiatu uchwały o przeznaczeniu Śródków Funduszu na poszczególne zadania.

Umowa zawiera w szczególności:

 1. zobowiązanie starosty do:
 2. a) wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
  b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;
 3. zobowiązanie pracodawcy do:

a) poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
c) umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa
w pkt. 1 lit. b,
d) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
e) rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
f) zwrotu:
– otrzymanej refundacji oraz
– odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

Zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis, o której mowa w:

 1. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
 2. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo
 3. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).
Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania okumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.


Stan prawny na dzień 30.09.2011 r.
(CAZ.EP)

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 07.12.2011 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2011 09:10
Liczba wyświetleń: 3780

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 07.12.2011 14:04 Grzegorz Rudziński
2 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 07.12.2011 14:03 Grzegorz Rudziński