2013-01-11 14:11:37

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Zasady dononywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z Art. 46.ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 1. Starosta z Funduszu Pracy może:

(…)

2 przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w załączniku

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Zasady udzielania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej załącznik Zasady - refundacja kosztow wyposazenia oraz przyznawania srodkow na dzialalnosc gospodarcza.doc 2016-03-15 13:59:30 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 11.01.2013 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2016 12:57
Liczba wyświetleń: 4609

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.01.2015 07:30 Paweł Kępiński
2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.01.2013 13:11 Paweł Kępiński