2013-04-29 10:36:33

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza III turę  naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy  przeciwdziałania bezrobociu:

 

1.       Organizację staży,

2.       Prace interwencyjne (dla jednostek budżetowych),

3.       Dotacje dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą.

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy w terminie od dnia 02.05.2013 r. do dnia 15.05.2013 r.

W roku 2013 ramach projektu planowana jest aktywizacja 400 osób bezrobotnych na wymienione formy aktywizacji.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które nie uczestniczyły w ww. projekcie w okresie 2008 -2012 oraz spełnią co najmniej jedno z kryteriów dostępu w zakresie:

·               są osobami bezrobotnymi w wieku 18-30 lat,

·               są osobami bezrobotnymi w wieku powyżej 50 lat,

·               są osobami bezrobotnymi niepełnosprawnymi,

·               są objęte Indywidualnym Planem Działania.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana będzie pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie efektu zatrudnienia po zakończeniu realizacji formy wsparcia.

Dyrektor
Jerzy Welke

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 29.04.2013 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4266

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował