2016-02-17 15:16:31

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016)


staż, szkolenia indywidualne, bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Logo1                                                                                         Logo 2

 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)”

Realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

 - staż - 80 osób

 - szkolenia indywidualne – 20 osób

 -bon na zasiedlenie – 12 osób

 - jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej- 30 osób

 

Uczestnikiem programu może być osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat zarejestrowana w

Powiatowym Urzędzie pracy w Braniewie, mająca ustalony Profil pomocy I lub II i  spełnia

kryterium  z kategorii grupy NEET:

 100% NEET uczestników w wieku 18-29 lat

 NEET  jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki : 

 -      nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

 -      nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)

 -      nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 Osoby do 25 roku życia spełnia warunek kategorii NEET oraz od dnia rejestracji w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu;

 Osoby od 25- 29 roku życia spełnia warunek NEET oraz od dnia przystąpienia do projektu (podpisania deklaracji) w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Z grupy wiekowej 25-29 lat jesteśmy zobowiązani wyłonić 59 osób długotrwale bezrobotnych tj. 12 m-cy od daty rejestracji.

 Posiadają zaplanowaną formę wsparcia w  ramach Indywidualnego Planu Działania i spełniają wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do korzystania z jednej z wyżej wymienionych form wsparcia.

 Uczestnicy projektu zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.

 Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełnią i podpiszą deklarację uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę wsparcia u swego doradcy klienta.

 W przypadku wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne, realizowane będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy (nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum ½ etatu, bezpośrednio po zrealizowanej formie wsparcia.

 W przypadku bonów na zasiedlenie niniejsza forma wsparcia realizowana będzie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66n.)

 Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

 Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Warunki udziału i aneks, oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do pobrania poniżej w załączniku

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Warunki udziału w projekcie załącznik warunki udziału.pdf 2016-02-17 15:18:44 Kępiński Paweł
Wniosek na DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach projektu załącznik DZIALALNOSC - wniosek o srodki na działalnosc gospodarczaPO WER 01 2016.doc 2016-02-17 15:20:30 Kępiński Paweł
Wniosek na STAŻ w ramach projektu załącznik STAZ - Wniosek o organizacje stazu osoby bezrobotnej 2016.doc 2016-02-24 08:43:03 Kępiński Paweł
Wniosek na SZKOLENIE w ramach projektu załącznik SZKOLENIE - WNIOSEK Szkolenia Indywidualne PO WER 2016.doc 2016-02-24 08:43:24 Kępiński Paweł
Ogłoszenie - skan z podpisem załącznik doc00161420160224082422.pdf 2016-02-24 08:43:55 Kępiński Paweł
Aneks do warunków udziału załącznik aneks 1 do warunków udziału.pdf 2016-02-24 09:11:57 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 17.02.2016 14:16
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2016 07:47
Liczba wyświetleń: 5182

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016) 24.02.2016 07:46 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016) 24.02.2016 07:46 Paweł Kępiński
3 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016) 24.02.2016 07:40 Paweł Kępiński
4 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 17.02.2016 14:24 Paweł Kępiński
5 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 17.02.2016 14:23 Paweł Kępiński
6 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 17.02.2016 14:18 Paweł Kępiński
7 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 17.02.2016 14:16 Paweł Kępiński