2017-01-18 15:10:05

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (30.06.2017)


Logo1                                                                                         Logo 2

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)”
Realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

aktualizacjia 30.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

 • staż -150 osób (w tym możliwość częściowego zwrotu kosztów przejazdu w kwocie do 100 zł oraz częściowego zwrotu kosztów opieki dzieckiem lub dzieci do lat 7 w kwocie do 200 zł),
 • szkolenia bezrobotnych- 15 osoby,
 • bon na zasiedlenie- 35 osób,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - 30 osób bezrobotnych;
 • prace interwencyjne – 61 osób


 
Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • Uczestnikiem programu może być osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie, mająca ustalony Profil pomocy I lub II i spełnia kryterium osoby z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni);
 • Osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją PO WER
  • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat
  • osobę bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25- 29 lat,;
 • Osoby niepełnosprawne;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby które mają wykształcenie od podstawowego do liceum; osoby ze szkołą policealna i wyższym wykształceniem nie kwalifikują się do grupy osób o niskich kwalifikacjach);

Posiadają zaplanowaną formę wsparcia w ramach Indywidualnego Planu Działania i spełniają wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do korzystania z jednej z wyżej wymienionych form wsparcia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełnią i podpiszą deklarację uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę wsparcia u swego doradcy klienta.

W przypadku wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne, realizowane będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy (nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum 1/2 etatu, bezpośrednio po zrealizowanej formie wsparcia.

W przypadku bonów na zasiedlenie i prac interwencyjnych niniejsze formy wsparcia realizowane będą zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66n. i art. 51 lub 56)

Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

 Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Skan ogłoszenia załącznik ogłoszenie.pdf 2017-01-18 15:12:56 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 18.01.2017 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2017 10:36
Liczba wyświetleń: 4060

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (30.06.2017) 30.06.2017 13:16 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (18.01.2017) 30.06.2017 13:15 Paweł Kępiński
3 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (18.01.2017) 18.01.2017 14:11 Paweł Kępiński
4 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (18.01.2017) 18.01.2017 14:10 Paweł Kępiński