2017-02-01 13:39:46

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA ROK 2017 - aktualizacja 09.02.2017


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

(KFS) NA ROK 2017 - aktualizacjia 09.02.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków

z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1

ustawy, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na rok 2017.

Priorytety MRPiPS wydatkowania środków KFS w 2017 r. :

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

  1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy - pok. Nr 3. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r. włącznie (data wpływu do urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia 20 marca 2017 r.

Braniewo, dnia 01.02.2017 r.

 

Druk wniosku do pobrania pod tym linkiem

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 01.02.2017 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2017 08:24
Liczba wyświetleń: 2940

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA ROK 2017 01.02.2017 12:41 Paweł Kępiński
2 INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA ROK 2017 01.02.2017 12:39 Paweł Kępiński