2017-04-25 11:38:35

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - termin przedłużony


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na rok 2017

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

(KFS) NA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków

z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1

ustawy, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na rok 2017.

Priorytety MRPiPS wydatkowania środków KFS w 2017 r. :

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

  1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pok. Nr 3.

Pozostała kwota środków KFS wynosi 15 629,60 zł. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie
od 25.04.2017 r. do 05.05.2017 r. nabór przedłużony do 26.05.2017 r. włącznie (data wpływu do urzędu).

Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia 31 maja 2017 r.

Braniewo, dnia 24.04.2017 r.

 

Druk wniosku do pobrania:

DO POBRANIA->Formularze - Fundusz Pracy->Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika/ów i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 2017 rok

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Nabór wniosków KFS 2017 załącznik nabor wnioskow KFS na 2017.pdf 2017-04-25 11:39:11 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 25.04.2017 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2017 10:56
Liczba wyświetleń: 664

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 26.04.2017 08:47 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 25.04.2017 11:38 Paweł Kępiński