2019-01-03 12:43:22

Ogłoszenie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie


OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 3 – letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 – letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
c) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2) Wymagania dodatkowe

a) Znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych przez Urząd zadań (ustaw i przepisów wykonawczych), w szczególności:
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy Kodeks pracy,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarzadzania zespołem ludzkim
c) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres
d) doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
e) umiejętność obsługi komputera oraz korzystania zasobów internetu

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. promocja usług PUP,
2. realizacja zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
3. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy i innych funduszy pomostowych,
4. planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
5. zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP,
6. współpraca z organami powiatu, organami innych samorządów lokalnych, organami opiniodawczo – doradczymi, władzami szkolnymi, instytucjami szkoleniowymi, ochotniczymi hufcami pracy i ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami umożliwiającymi realizację celów PUP,
7. wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
8. planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP podległych komórek organizacyjnych,
9. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę Braniewskiego,
10. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
11. inicjowanie programów specjalnych.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
j) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa w wymiarze czasu pracy – pełny etat, 40 godz. tygodniowo

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP – powyżej 6 %.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 14 stycznia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo.

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie załącznik Ogloszenie o naborze na Dyrektora Urzedu Pracy.pdf 2019-01-03 12:44:42 Kępiński Paweł
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego załącznik Regulamin naboru.doc 2019-01-03 12:46:01 Kępiński Paweł
załącznik załącznik nr 1 - kwestionariusz.doc 2019-01-03 12:46:36 Kępiński Paweł
załącznik załacznik nr 2 - oświadczenie o danych.doc 2019-01-03 12:46:41 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 03.01.2019 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2019 12:14
Liczba wyświetleń: 1165

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 03.01.2019 11:55 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 03.01.2019 11:43 Paweł Kępiński